RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych szkoły ***pobierz plik .pdf*** 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jestZespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica dalej „ZS Rokietnica” email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Dawid Nogajadres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej
  z realizacją ich zadań.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
 10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.
 11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica, dalej „ZS Rokietnica”, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Nogaj, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli
  i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) – 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane). Okres przechowywania danych może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -
  w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 


Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

I podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

II Celem monitoringu jest:

1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
2. ochrona mienia na terenie placówki,
3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1. Zespół Szkół im. J. i W Zamoyskich w Rokietnicy posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
3.1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,
3.2. niszczenia mienia placówki,
3.3. niszczenia urządzeń na terenie boiska, siłowni zewnętrznej oraz parkingu,
3.4. przywłaszczania,
3.5. konfliktowych, np. bójek,
3.6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

4. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 7 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się awarie urządzeń, wydawanie materiałów archiwalnych, datę i nazwę skopiowanego materiału, udostępnianie możliwości oglądu osobom innym niż upoważnione, polecenia przełożonego.
5. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym. 
6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.
7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce.
8. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

IIIA. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły przez okres 1 roku.
4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:
2.1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2.2. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna, 
2.3. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, 
2.4. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i przebieralnia.
3. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
5. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
6. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

V Przepisy końcowe:

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 01.09.2018 r.