Rekrutacja


Informacje o rekrutacji 2020/2021

*** Nowe zasady rekrutacji i karty zgłoszeniowe ...pobierz ***

do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy


Uwaga zmiany w sposobach rekrutacji i składania dokumentów

Zasady rekrutacji ogólnie ....pobierz plik.pdf

Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego ... pobierz plik.pdf

Istotne zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 .....pobierz plik.pdf 


***Nowe terminy rekrutacji w związku z pandemią***

Nowa strona naboru do szkół ponadpodstawowych:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

******WYSZUKAJ SZKOŁĘ******

**** Wniosek o przyjęcie do internatu *****

Planowane oddziały po szkole podstawowej

Technikum /szkoła 5-letnia/

  • I technik informatyk – /przedmiot rozszerzony: matematyka/
  • I technik reklamy – /przedmiot rozszerzony: język angielski/
  • I technik architektury krajobrazu(tak) / technik hotelarstwa(th) – /przedmioty rozszerzone: dla tak: biologia; dla th: geografia/

Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/

  • I branżowa szkoła 1 stopnia_wielozawodowa – /przedmioty wybrane: geografia, biologia/

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drzwi otwarte:

04.04.2020 r. godz. 11:00 /sobota/

09.05.2020 r. godz. 12:00 /sobota/


Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej

na rok szkolny 2020/ 2021         

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych wskazanych w wykazie MEN, są przyjmowani w pierwszej kolejności, o ile kandydaci  spełniają wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do  szkoły.

Wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do szkoły:

  1. Wynik egzaminu ósmoklasisty
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku kandydata do klasy technikum i  branżowej szkoły I stopnia
  4. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

 

**** ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ NASZEJ SZKOŁY***