Rekrutacja


Informacje o rekrutacji 2019/2020

*** Zasady rekrutacji i karty zgłoszeniowe ...pobierz ***

do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

Nowa strona naboru do szkół Powiatu Poznańskiego:

https://nabor.pcss.pl/powiatpoznanski

******WYSZUKAJ SZKOŁĘ******

Planowane oddziały po szkole podstawowej

Technikum /szkoła 5-letnia/

 • I technik informatyk – /przedmiot rozszerzony: matematyka/
 • I technik hotelarstwa – /przedmiot rozszerzony: geografia/
 • I technik architektury krajobrazu(tak)/technik reklamy(tr) – /przedmioty rozszerzone:
  dla tak: biologia; dla tr: j. angielski/

Liceum ogólnokształcące /szkoła 4-letnia/

 • I liceum ogólnokształcące – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, geografia/

Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/

 • I branżowa szkoła 1 stopnia_wielozawodowa – /przedmioty wybrane: geografia, biologia/

Planowane oddziały po gimnazjum

Technikum /szkoła 4-letnia/

 • I technik informatyk – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski/
 • I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski/
 • I technik architektury krajobrazu(tak)/technik reklamy(tr) – /przedmioty rozszerzone:

dla tak: biologia, j. angielski; dla tr: geografia, j. angielski/

Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/

 • I branżowa szkoła 1-stopnia_wielozawodowa – /przedmioty wybrane: geografia, biologia, fizyka, chemia/

Drzwi otwarte:

30.03.2019 r. godz. 11:00 /sobota/

26.04.2019 r. godz. 16:00 /piątek/

11.05.2019 r. godz. 12:00 /sobota/


Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjów

i dla absolwentów szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/ 2020          

Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjów i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.

Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna

liczba punktów

                                                                                           

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu  (za ocenę celująca)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 7 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi

 3 pkt

PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

100 pkt

wynik z języka polskiego 

100%  x 0,35= 35 pkt

wynik z matematyki

100%  x 0,35=35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3= 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

GIMNAZJUM

 Maksymalna

liczba punktów

                                                                                           

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu  (za ocenę celująca)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

 7 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi  

 3 pkt

PUNKTY ZA EGZAMIN GIMNAZJALNY

100 pkt

wynik z języka polskiego 

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki 

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Nie przelicza się

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych wskazanych w wykazie MEN, są przyjmowani w pierwszej kolejności, o ile kandydaci  spełniają wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do  szkoły.

Wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do szkoły:

 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku kandydata do klasy technikum i  branżowej szkoły I stopnia
 4. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia