TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Komponowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów jest złożoną i trudną sztuką. Wymaga nie tylko dobrej znajomości roślin, ich potrzeb i wymagań, wiedzy na temat małej architektury krajobrazu – stosowanych materiałów i technik wykonania. Poza tym umiejętności osadzenia ich w krajobrazie, powiazania z otoczeniem.                                                                                                                                     Architekt krajobrazu tworzący ogród, park ma do dyspozycji szeroki zakres elementów: rośliny z ich cechami plastycznymi (barwa, faktura, forma), różnorodne obiekty roślinne (aleje, kwietniki, trawniki, grupy roślin) i nieroślinne ( ścieżki, mostki, zbiorniki wodne). Powinien przy tym uwzględnić warunki siedliskowe, ukształtowanie terenu i jego otoczenie. Musi odznaczać się wyobraźnią plastyczną, przestrzenną, gdyż ogród i inne tereny zieleni zmieniają się w czasie i przestrzeni, są kompozycją plastyczną. W efekcie działań architekta krajobrazu powstaje obiekt wywołujący różne doznania estetyczne, zmysłowe, emocjonalne.

  • Nazwy kwalifikacji

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy architektury krajobrazu

Rośliny ozdobne

Obiekty małej architektury krajobrazu

Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

JOZ angielski

JOZ niemiecki

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

  • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Projekty obiektów architektury krajobrazu

Prace w obiektach architektury krajobraz

  • Kompetencje zawodowe zdobywane  w wyniku kształcenia

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

  • Możliwości zatrudnienia

- samozatrudnienie – przedsiębiorstwo jednoosobowe

- przedsiębiorstwa projektujące tereny zieleni

- przedsiębiorstwa zakładające i pielęgnujące tereny zieleni

- przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem materiałami roślinnymi i nieroślinnymi do zakładania terenów zieleni

- przedsiębiorstwa zajmujące się dekoracją balkonów, tarasów, oraz dekoracją wnętrz roślinami doniczkowymi i kwiatami ciętymi

W ramach kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (min. w zakresie praktyk zawodowych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu ).

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych – Klubu Młodych Florystów, mają również możliwość ukończenia podstawowego kursu florystycznego.

Po technikum absolwent ma możliwość dalszego kształcenia na studiach licencjackich,  inżynierskich oraz magisterskich na wyższych uczelniach, przede wszystkim na kierunku architektura krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.