SZKOLNE KOŁO CARITAS


W okresie przedświątecznym Szkolne Koło Caritas podjęło jeszcze dwie inicjatywy.

Rozprowadzaliśmy świece Caritas i opłatki na naszym szkolnym Kiermaszu.

http://wigilijnedzielo.caritas.pl/  

Przekazaliśmy świąteczną paczkę z trwałą żywnością i chemią

starszemu małżeństwu w potrzebie z Soboty.

Wszystkim życzymy, aby Narodzenie Bożego Syna dawało nową nadzieję

na dobro i pokój, którymi potrafimy się dzielić z innymi.

Szkolne Koło Caritas

Dziękuję


Akt powołujący Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

27 listopada br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie działalności naszego Szkolnego Koła Caritas. W obecności Pana Dyrektora Wojciecha Kaczmarka i v-ce Dyrektora Caritas Archidiecezji ks. Łukasza Łukasika nasi uczniowie otrzymali legitymacje Caritas. Został także przekazany oficjalnie dokument erygowania koła Caritas w Technikum Zamoyskich w Rokietnicy.

Szkolne Koło Caritas

„Nigdy nie jest tak, żeby cokolwiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” – św. Jan Paweł II

Człowiek w dzisiejszym świecie coraz częściej zapomina o tym i myśli tylko o sobie, co jest przykrym zjawiskiem. Lada moment święta Bożego Narodzenia to szczególnie cudowny czas, w którym nikt nie powinien się smucić, ani też pozostawać sam. To doskonała okazja, aby pomyśleć o drugim człowieku i zatroszczyć się nie tylko o swoje dobra materialne, ale podarować coś drugiej osobie prosto z serca. Czasami wystarczy drobiazg: ciepły posiłek, jakiś ciepły sweter na mroźne dni lub myśląc o tych najmłodszych jakaś słodycz, która sprawi, że na ich twarzach pojawi się uśmiech.

Szkoła jest idealnym miejscem na to, aby otworzyć swój umysł i serce na drugiego człowieka. Właśnie tam kształtuje się charakter i nasza postawa. Chcemy wspólnie brać czynny udział w akcjach, które mają na celu pomoc innym. Co prawda całego świata od razu nie zbawimy, ale od czegoś trzeba zacząć ;)

 Uczniowie naszej szkoły pod opieką ks. Łukasza Majchrzaka zakasali rękawy i już oficjalnie podjęli działalność charytatywną. W miniony wtorek 27.11.2018 r. w sposób uroczysty ks. Łukasz Łukasik – z-ca dyrektora Caritas na ręce Wojciecha Kaczmarka – dyrektora szkoły wręczył akt powołujący Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy do którego należy 23- członków. Wszyscy zdeklarowani kandydaci otrzymali legitymacje potwierdzające przynależność.

Marta Łuczak

Uczennica kl. IV TH

 


Dziękujemy nauczycielom, pracownikom i uczniom naszej szkoły 

za zaangażowanie w tegoroczną akcję Caritas "Rogali Świętomarcińskich".

Sprzedaliśmy 180 sztuk, z których dochód przeznaczony jest na dofinansowanie operacji i chemioterapii 

8-letniego Michała, który cierpi na nerwiaka zarodkowego - rodzaj nowotworu złośliwego układu nerwowego.

Cieszymy się się, że Nasza Szkoła mogła dołożyć swoją cząstkę do tej charytatywnej inicjatywy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCJA ROGALE MARCIŃSKIE

Sprzedaż zamówionych rogali w najbliższy piątek 9 listopada,

na dużej przerwie, w przedsionku Sali nr 19.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA:

Szkoła jest miejscem edukacji i kształtowania postaw młodego pokolenia. Temu służą powoływane od 2002 roku Szkolne Koła Caritas.  Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji Szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez Caritas. Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia.

Z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego wynikają następujące zadania Koła:

 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą

 • dążenia do wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości młodego człowieka odpowiedzialnego za Kościół 
  i Ojczyznę

 • gorliwe uczestnictwo w katechezie, zgłębianie nauki Chrystusa – przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie

 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości miłosiernej,  rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy, 

 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas (np.: „Tydzień Miłosierdzia”, „Św. Mikołaj”, Wigilia
  i „Święcone” dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach, sytuacjach losowych itp.)

 • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas oraz przez inne organizacje.


Szkolne Koła Caritas realizują swoje zadania poprzez:

 • środki rozwijające życie wiary (słuchanie Słowa Bożego, gorliwe życie sakramentalne i służenie innym)

 • spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja religijno-charytatywne, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.

 • imprezy kulturalne (poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.); 
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.

 • wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp. 
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekuna Koła

 • włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach

 • tworzenie i korzystanie z biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp.


Członkowie Koła mają obowiązek: 

 • żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła katolickiego

 • dążyć do urzeczywistnienia miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach (modlitwa – słowo miłosierne – czyn miłosierdzia)

 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła

 • wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój

 • wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło

 • uczestniczyć w zebraniach Koła

 • wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustali Koło (regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary)

...........................................................................................................

REGULAMIN

...........................................................................................................

PROGRAMY DLA MŁODZIEŻY