SZKOLNE KOŁO CARITAS

W tym roku szkolnym nasze Szkolne Koło Caritas przeprowadziło dwie akcje,
przez które włączyliśmy się w ogólne działania Caritas Archidiecezji -
Kremówki Papieskie oraz Rogale Świętomarcińskie.
 
Na spotkaniu z Panem Dyrektorem zostały wręczone nowe legitymacje
i powołane nowe osoby należące do naszego Koła.

W tygodniu przedświątecznym na dużych przerwach
będzie możliwość nabycia opłatków oraz Świec Caritas,
które są Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom.
 
Każde nasze działanie charytatywne pomaga żyć ze świadomością,
że wiele osób potrzebuje naszej pomocy.
Przez każdy, nawet najmniejszy gest czy zakup konkretnych produktów,
niesiemy pomoc innym.
 
Niech ten świąteczny czas, który przed nami, pomaga nam odkrywać
źródło miłości i dobra, którym jest Narodzenie Jezusa Zbawiciela,
abyśmy czerpiąc moc od Boga uczyli się nieść dobro innym.

W okresie przedświątecznym Szkolne Koło Caritas podjęło jeszcze dwie inicjatywy.

Rozprowadzaliśmy świece Caritas i opłatki na naszym szkolnym Kiermaszu.

http://wigilijnedzielo.caritas.pl/  

Przekazaliśmy świąteczną paczkę z trwałą żywnością i chemią

starszemu małżeństwu w potrzebie z Soboty.

Wszystkim życzymy, aby Narodzenie Bożego Syna dawało nową nadzieję

na dobro i pokój, którymi potrafimy się dzielić z innymi.

Szkolne Koło Caritas

Dziękuję


Akt powołujący Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

27 listopada br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie działalności naszego Szkolnego Koła Caritas. W obecności Pana Dyrektora Wojciecha Kaczmarka i v-ce Dyrektora Caritas Archidiecezji ks. Łukasza Łukasika nasi uczniowie otrzymali legitymacje Caritas. Został także przekazany oficjalnie dokument erygowania koła Caritas w Technikum Zamoyskich w Rokietnicy.

Szkolne Koło Caritas

„Nigdy nie jest tak, żeby cokolwiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” – św. Jan Paweł II

Człowiek w dzisiejszym świecie coraz częściej zapomina o tym i myśli tylko o sobie, co jest przykrym zjawiskiem. Lada moment święta Bożego Narodzenia to szczególnie cudowny czas, w którym nikt nie powinien się smucić, ani też pozostawać sam. To doskonała okazja, aby pomyśleć o drugim człowieku i zatroszczyć się nie tylko o swoje dobra materialne, ale podarować coś drugiej osobie prosto z serca. Czasami wystarczy drobiazg: ciepły posiłek, jakiś ciepły sweter na mroźne dni lub myśląc o tych najmłodszych jakaś słodycz, która sprawi, że na ich twarzach pojawi się uśmiech.

Szkoła jest idealnym miejscem na to, aby otworzyć swój umysł i serce na drugiego człowieka. Właśnie tam kształtuje się charakter i nasza postawa. Chcemy wspólnie brać czynny udział w akcjach, które mają na celu pomoc innym. Co prawda całego świata od razu nie zbawimy, ale od czegoś trzeba zacząć ;)

 Uczniowie naszej szkoły pod opieką ks. Łukasza Majchrzaka zakasali rękawy i już oficjalnie podjęli działalność charytatywną. W miniony wtorek 27.11.2018 r. w sposób uroczysty ks. Łukasz Łukasik – z-ca dyrektora Caritas na ręce Wojciecha Kaczmarka – dyrektora szkoły wręczył akt powołujący Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy do którego należy 23- członków. Wszyscy zdeklarowani kandydaci otrzymali legitymacje potwierdzające przynależność.

Marta Łuczak

Uczennica kl. IV TH

 


Dziękujemy nauczycielom, pracownikom i uczniom naszej szkoły 

za zaangażowanie w tegoroczną akcję Caritas "Rogali Świętomarcińskich".

Sprzedaliśmy 180 sztuk, z których dochód przeznaczony jest na dofinansowanie operacji i chemioterapii 

8-letniego Michała, który cierpi na nerwiaka zarodkowego - rodzaj nowotworu złośliwego układu nerwowego.

Cieszymy się się, że Nasza Szkoła mogła dołożyć swoją cząstkę do tej charytatywnej inicjatywy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCJA ROGALE MARCIŃSKIE

Sprzedaż zamówionych rogali w najbliższy piątek 9 listopada,

na dużej przerwie, w przedsionku Sali nr 19.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA:

Szkoła jest miejscem edukacji i kształtowania postaw młodego pokolenia. Temu służą powoływane od 2002 roku Szkolne Koła Caritas.  Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji Szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez Caritas. Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia.

Z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego wynikają następujące zadania Koła:

 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą

 • dążenia do wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości młodego człowieka odpowiedzialnego za Kościół 
  i Ojczyznę

 • gorliwe uczestnictwo w katechezie, zgłębianie nauki Chrystusa – przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie

 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości miłosiernej,  rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy, 

 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas (np.: „Tydzień Miłosierdzia”, „Św. Mikołaj”, Wigilia
  i „Święcone” dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach, sytuacjach losowych itp.)

 • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas oraz przez inne organizacje.


Szkolne Koła Caritas realizują swoje zadania poprzez:

 • środki rozwijające życie wiary (słuchanie Słowa Bożego, gorliwe życie sakramentalne i służenie innym)

 • spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja religijno-charytatywne, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.

 • imprezy kulturalne (poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.); 
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.

 • wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp. 
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekuna Koła

 • włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach

 • tworzenie i korzystanie z biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp.


Członkowie Koła mają obowiązek: 

 • żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła katolickiego

 • dążyć do urzeczywistnienia miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach (modlitwa – słowo miłosierne – czyn miłosierdzia)

 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła

 • wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój

 • wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło

 • uczestniczyć w zebraniach Koła

 • wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustali Koło (regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary)

...........................................................................................................

REGULAMIN

...........................................................................................................

PROGRAMY DLA MŁODZIEŻY