Informacje organizacyjne nauczania zdalnego

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego począwszy od 19.10.2020 r. w Zespole  Szkół przekazuje podstawowe informacje organizacyjne:

 • Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji, co jest równoznaczne z Waszą obecnością przed komputerami w domu.
 • Preferowaną formą stają się lekcje on-line.
 • Podstawową platformą edukacyjną staje się https://system.zawodowcy.org
 • Podstawowym narzędziem kontaktu on-line staje się BigBlueBotton będący częścią naszej platformy (zasady pracy z jej wykorzystaniem przesłałem w formie prezentacji).
 • Dopuszczam możliwość wykorzystania innych narzędzi on-line, np. Teems, które mamy na naszej poczcie, Webex z którym pracowaliśmy w minionym okresie, czy Skype.
 • Obecność należy sprawdzać najlepiej w formie on- line podczas wideokonferencji. W przypadku problemów technicznych zalecane jest przekazanie zadania kontrolnego do odesłania na platformie podczas lekcji weryfikującego jego obecność.
 • Obecność rozliczana tak jak podczas zajęć stacjonarnych.
 • Praca uczniów na platformie, aktywność, sprawdziany, kartkówki podlegają kontroli i ocenianiu zgodnie z obowiązującym statutem i aneksem przyjętym 06.04.2020 r.
 • Uczniowie klas branżowej szkoły 1 –stopnia uczęszczają na zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującym harmonogramem, natomiast zajęcia lekcyjne odbywają on-line według obowiązującego planu lekcji.
 • W oddziałach technikalnych wymagających realizacji kształcenia z wykorzystaniem pracowni specjalistycznych, zawodowych dopuszcza się możliwość organizacji lekcji bezpośrednio w szkole (przykładowo próbne egzaminy, wykorzystanie specjalistycznych oprogramowań, urządzeń technicznych itp.) oczywiście z zachowaniem rygoru sanitarnego, w tym obowiązkowe maseczki/przyłbice na korytarzach, holach i salach lekcyjnych podczas zajęć oraz dezynfekcja dłoni.
 • Praktyki zawodowe realizowane będą zgodnie z wcześniejszym przyjęty harmonogramem.
 • Wychowankowie internatu od najbliższego poniedziałku nie przyjeżdżają do szkoły z wyjątkiem uczniów Branżowej Szkoły 1-stopnia.  
 • Pedagog szkolny oraz psycholog dostępne są zgodnie z harmonogramem on-line oraz bezpośrednio w szkole po uprzednim telefonicznym bądź e-mailowym umówieniu.
 • Biblioteka czynna w każdy piątek  w godz. 9:00 – 14:00, pozostałe dni dostęp zdalny.
 • Dopuszczam możliwość wprowadzenia kolejnych zmian organizacyjnych wynikających z przepisów, komunikatów MEN, Kuratorium, Organu Prowadzącego, Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Nadmieniam także, że nauczanie zdalne jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów i nie jest czasem wolnym od zajęć edukacyjnych. 

Z poważaniem

Wojciech Kaczmarek

Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich

w Rokietnicy