Projekt Gotowi do pracy... realizowany w ZS im. J. W. Zamoyskich w Rokietnicy ul. Szamotulska 24

Powiat Poznański realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”.

Projekt polega na wyposażeniu 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.
W poszczególnych szkołach zostaną wyposażone następujące pracownie tematyczne: ZS w Bolechowie: hotelarska (jednostka mieszkalna i recepcja), warsztaty gastronomiczne, 2 pracownie logistyczne i pracownia informatyczna; ZS
w Kórniku: komunikacji w języku obcym, gospodarki materiałowej, środków transportu, logistyki; ZS nr 1 w Swarzędzu: informatyczna programowania CAD/CAM/CNC, obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC, techniczna - krajalnia metali, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych; ZS w Mosinie: laboratorium logistyczne, fryzjerska, komputerowa, doradcy zawodowego, kulinarna przyrodnicza, elektryczna; ZS w Rokietnicy: hotelarska, komunikacji w języku obcym, sprzedaży usług reklamowych, multimedialna, plastyczno-techniczna, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, aplikacji internetowych, projektowania architektury krajobrazu, warsztat szkolny i rysunku technicznego.

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Realizacja inwestycji pozwoli na wzbogacenie
i poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz zapewni dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: 9.Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Numer i nazwa Działania: 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej

Numer i nazwa Poddziałania: 9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania

Dofinansowanie projektu z UE: 4 427 213,81 zł

Całkowita wartość projektu: 5 208 486,85 zł

Okres realizacji projektu: 01-03-2017 do 29-06-2018

www.mapadotacji.gov.pl